بایگانی نویسنده

خدای در بند!

Posted by: میرزا قشمشم on اوت 30, 2010

در ِ مسجد!

Posted by: میرزا قشمشم on ژوئن 2, 2010

تمام مصحف در خورجین بود!!!

Posted by: میرزا قشمشم on مه 14, 2010

الصلوة!

Posted by: میرزا قشمشم on مه 5, 2010

نفرین!

Posted by: میرزا قشمشم on آوریل 28, 2010

این زبون بسته که عقل نداره

Posted by: میرزا قشمشم on آوریل 21, 2010

برادر این کارت ثواب نداره

Posted by: میرزا قشمشم on آوریل 18, 2010

یک . دو . سه … شروع می کنیم!

Posted by: میرزا قشمشم on آوریل 11, 2010